Moritz Cursa Moritz Sant Antoni Moritz Cursa Moritz Sant Antoni

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

1. ABAST

La present Política de privacitat de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA. regula l’obtenció, utilització I altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d’ Internet de l’entitat.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA podent-se exercir els drets pertinents segons el que s’exposa en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats a la corresponent web. Aquests textos poden ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats dutes a terme per ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA.

Qui és responsable del tractament de les seves dades?

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA, és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta.

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades.

Les dades identificatives del responsable de tractament son:

Raó Social del responsable: ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA CIF: G61873873

Adreça: C/Casanova, 24, 3º 2a

Població: Barcelona C.Postal: 08011

Telèfon: 609486966 email: privacitat cursamoritzsantantoni.cat

Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que se poden recaptar de l’usuari seran tractades amb les finalitats de:

• Gestió de les seves dades de contacte per solucionar dubtes o suggeriments, sent la base legal el seu consentiment.

• Enviar-li, si escau, notificacions que pugin ser del seu interès, sent la base legal el seu consentiment.

S’informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la qual van ser captats.

¿A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades poden ser comunicades a altres empreses del Grup, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i comercial pròpia del servei que li prestem, així com als següents tercers de confiança de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA:

Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per la pròpia prestació del servei.

La web poseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació on-line, ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, sent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quin són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercitar, respecte de los dades obtingudes en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA

C/Casanova, 24, 3º 2a, 08011 Barcelona

Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per el tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agencia Española de Protección de Datos) si ho considera oportú.

2. COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA

C/Casanova, 24, 3º 2a, 08011 Barcelona

3. COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA recomana que, abans d’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades de la present pàgina web, es llegeixin detingudament l’avís legal, política de cookies i política de privacitat.

En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

4. RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i l’ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del mateix ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

5. INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA con domicili en C/Casanova 24 3º 2a, (08011), Barcelona i amb la gestió del domini d’ Internet www.cursasantantoni.cat inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail jm.conesa cursamoritzsantantoni.cat.

Qualsevol altre activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmenada anteriorment, propietària d’aquest domini.

6. INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D'ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulares.

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA recomana, seguint instruccions de l’Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) i de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi al ús):

• Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica "identitat digital", que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.

• Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

• Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.

• Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades como "amics" o "contactes directes" prèviament per l’usuari.

• Es recomana acceptar com contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.

• Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que sol freqüentar.

• Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.

• Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.

• Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.

• Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.

• Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

• Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.

• S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s’explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual es sol·liciten les dades.

• Si l’usuari es menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol·liciten dades per part d’una xarxa social ha de preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.

• No s’han de comunicar a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir entre amics o companys de classe. Aquestes dades son privades i no s’han de comunicar a tercers i/o desconeguts.

• Sempre que se tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de las xarxes socials i eines col·laboradores, s’ha de preguntar als pares o tutors.

• S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comuna de la casa.

• S’han d’establir regles sobre l’ús de Internet en casa.

• Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.

• Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.

• Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.

• Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.

• Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.

• Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món online i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.

• Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.

• Controlar el perfil d’usuari del menor.

• Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.

• Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.

PATROCINADORS OFICIALS CURSA MORITZ ST.ANTONI 2023
Moritz Més Esport Menys Miopia
Ajuntament de Barcelona Federació Catalana d'Atletisme Atlètic Club Esport i Natura Salesians de Rocafort Esportiu Rocafort Calàbria 66 Penya Barcelonista l'Eixample Comissió Festa Major Diputació de Barcelona
Barcelona Voluntària El Racó de l'Agüir OXD Club ProAm Clinica Heilsa Anna Subirats De Veí a Veí Imatge de l'esport Magda Flor ChampionChip Powerade Aneto
Cursa Moritz St. Antoni 2023 ®
<
Avis legal | Política de Privacitat |Política de Cookies | Contacte amb l'organització
Programació web - Disseny web